4- آموزش مدیران کنترل کیفیت

5- کارآموزی دانشجو
  • به اطلاع می‌رساند که پذیرش دانشجو در محل آزمایشگاه‌های اداره کل منوط به تایید آزمایشگاه و تعیین تاریخ کارآموزی توسط واحد آزمایشگاه می‌باشد. همچنین ارائه معرفی نامه معتبر از طرف دانشگاه مربوطه الزامی می‌باشد. 
6- دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران