اداره حراست
جواد شاکری كارشناس مسئول حراست 087-33284932-4  داخلی: 203