اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران

برمبنای مصوبات یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۹/ ۶ /۱۳۹۷ پلکان‌های برقی و پیاده‌روهای متحرک_ ایمنی_ قسمت ۱ ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره ۱ ۱۳۸۳۶ تحت عنوان پلکان‌های برقی و پیاده‌روهای متحرک_ ایمنی_ قسمت ۱_ ساخت و نصب در ششصد و پنجاه هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.

الزامات قانونی:

الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور از تاریخ ۱/۲/ ۱۳۹۹ (بر اساس تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوزهای قانونی برای ساختمان و یا تأسیسات محل نصب پلکان برقی و یا پیاده‌رو متحرک )می‌باشد.

ب: هرگونه بهره‌برداری پس از نصب از این فرآورده با الزامات پایین‌تر از استاندارد و بدون تأییدیه ایمنی انطباق با استاندارد ملی مربوطه ممنوع می‌باشد.

ج: علامت‌گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت تاییدیه ایمنی انطباق با استاندارد ملی مربوطه می‌باشد.

د: اعطای تاییدیه ایمنی انطباق، منوط به تامین شرایط انطباق فرآورده با استاندارد ملی مربوط می‌باشد.

ه:  رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی الزامی می‌باشد، کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط  فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد.

صادرات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری منوط به صدور گواهی انطباق بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف یا استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی یا ذیصلاح کشور هدف و یا صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان‌ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

 دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل