اطلاعات مربوط به پست الکترونیکی سازمانی

لیست اطلاعات پست الکترونیکی واحد ها مختلف اداره کل
مدیریت: kordestan-mng@isiri.gov.ir
روابط عمومی: kordestan-info@isiri.gov.ir 
نظارت بر اجرای استاندارد: kordestan-ejra@isiri.gov.ir
صادرات و واردات: kordestan-imex@isiri.gov.ir
آموزش و ترویج: kordestan-trn@isiri.gov.ir
آزمایشگاه: kordestan-lib@isiri.gov.ir