مدیرکل
منصور لهونیان مدیر كل 087-33284932-4 داخلی: 204

بخش هایی از سوابق  علمی و کاری دکتر منصور لهونیان به شرح ذیل می باشد:
دکترای مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه شیراز – اسفند 1389

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – دانشگاه تربیت مدرس – شهریور 1375

کارشناسی مهندسی مکانیک – طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – بهمن 1372

سوابق کاری

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان (1390 تا 1392)

 عضو و دبیر کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

 دبیر ستاد امور رفاهی دانشگاه کردستان (1380 تا 1384) ، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کردستان (1379 تا 1381)

عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر مریوان (1378 تا 1382)

سوابق حرفه ای

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1375 تا 1377)

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

عضو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

مدرس آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

طراح و ناظر پروژه های مختلف تاسیساتی اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی