آب آشامیدنی کاسیان معدوم شد

در بازرسی کارشناسان استاندارد کردستان تعداد قابل توجهی آب آشامیدنی کاسیان معدوم شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پیرو جمع آوری و توقیف محصول آب آشامیدنی بسته بندی شده از سطح بازار شهرستان سنندج، متعلق به واحد "شرکت تعاونی چشمه صنعت کاسیان " به تاریخ تولید 09/06/98، مشمول استاندارد اجباری به شماره 6694 ، به آدرس: همدان، منطقه چشمه قصابان از سطح بازار شهرستان سنندج، به علت نامعتبر بودن پروانه استاندارد درج شده بر روی بسته بندی به شماره 8861404951 و همچنین نتیجه استعلام استاندارد استان همدان مبنی بر نامعتبر بودن پروانه مذکور و تعطیل بودن واحد تولیدی بعد از ابطال پروانه مذکور، این محصول توسط کارشناسان استاندارد کردستان معدوم شد.