آزمایشگاه‌های هیدرو استاتیک کردستان ارزیابی شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، محمد سعید زاهدی رییس اداره تایید صلاحیت کردستان گفت: به علت حساسیت عملکرد آزمایشگاههای هیدرواستاتیک، نظارت بر فعالیت این حوزه توسط کارشناسان استاندارد افزایش یافته است. وی تاکید کرد: در بازرسی‌هایی که به صورت مستمر و به همراه کارشناسان نظارت بر اجرای استاندارد کردستان انجام شده است، نواقص مورد نظر اعلام و بیشتر آزمایشگاهها، نواقص اعلامی را رفع کردند.