آگهي اجراي استاندارد عايق رطوبتي به اطلاع می‌رساند: پيرو درج آگهي ابطال استانداردهاي ملي ايران به شماره هاي 1-3885 با عنوان "عايق هاي رطوبتي قيري پيش ساخته بام- پليمري - ويژگي ها" و 3-3885 با عنوان " عايق هار رطوبتي پيش ساخته بام - اكسيده - ويژگي ها" و اصلاحيه هاي شماره يك آنها و جايگزيني تمامي اين استانداردها با استاندارد ملي 3885 تحت عنوان "ورق هاي انعطاف پذير عايق رطوبتي - ورق هاي قيري تقويت شده عايق رطوبتي سطوح - ويژگي ها" در روزنامه ايران مورخ 97،2،9 به اطلاع مي رساند: وفق مندرجات آگهي مورد اشاره، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان اين فراورده سه ماه از تاريخ انتشار آگهي (يعني تا تاريخ 1397،5،9) مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعايت استاندارد مذكور اقدام لازم را به عمل آورند.