استانداردها و مدیریت واردات

بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید ، واردات را ممنوع نمی‌کنند اما استانداردهای آن گونه کالاها را سخت گیرانه اعمال می‌کنند ( درون زایی  اقتصاد ملی و حمایت از تولید.)

بنابراین استاندارد قدم مشترکی از سوی همه فعالان در حوزه تولید است، کار و خدمات هر دو نیازمند استاندارد هستند.
تولیدکننده ها، تشکل ها، محیط زیست، صنایع تولیدی، مصرف کننده، صادرات و واردات، از عواملی هستند که اگر بخواهند در مورد تولید به توافق برسند، استاندارد بهترین داور و زبان مشترک آنهاست و به قول رییس فرهیخته سازمان ملی استاندارد ،استاندارد پیش شرط جهش تولید است.

مشخصات کالاهای مصرفی ، کالاهای نیمه ساخته ، استفاده از محیط زیست ، کالاهای وارداتی و توجه به کیفیت  کالاهای صادراتی نیازمند چارچوبی است که استاندارد می تواند ارتباط بین اجزا آنرا قانونمند و ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کند.

استاندارد کالاها در واقع آغاز نقشه راه رقابت در مسابقات هوشمند اقتصاد جهانی است و تولید محصولات غیراستاندارد به معنی حذف اقتصادی و پایان راه تولید و حضور در بازار خواهد بود.#زندگی_استاندارد_ ۱۵
#دکتر_محمد_صابری
#استاندارد_پیش_شرط_جهش_تولید
#استاندارد_مدیریت_واردات