استاندارد جدید ایزو جان تازه ای در اپراتورهای مزارع بادی می دمد

با بهره گیری از باد دریایی امکان ایجاد روش بسیار مفیدی برای تولید برق فراهم می شود. استاندارد ایزو 29400 راهنمایی را در زمینه بهترین راهکار مدیریت اقدامات مرتبط ارائه می دهد.

مزارع بادی دریایی در مقایسه با مزراع بادی در خشکی، دارای چندین مزیت هستند. مزارع بادی ساحلی در موقعیت باد گیری مناسبی قرار دارند و در قسمتهای بالا فشار کمتری را تحمل می‌کنند. در قسمتهای پایین چطور؟ نصب و نگهداری می تواند چالش های فنی قابل توجهی را به وجود آورد.

در حال حاضر ، استاندارد جدید بین المللی، ایزو 29400 ، کشتی ها و فناوری دریایی - انرژی باد دریایی - عملیاتهای بندری و دریایی، الزامات و راهنمایی جامعی را برای برنامه ریزی و مهندسی عملیات بندری و دریایی مزارع بادی دریایی ارائه می دهد. این استاندارد بین المللی توسط کمیته فنی کشتیها و فناوریهای دریایی تدوین شده است و تمامی مستندات و فعالیتهای اقدامات مربوط به این حوزه را در بر می گیرد.

آقای یانکینگ لی (Yanqing Li)، رییس این کمیته فنی (1) میگوید: " استاندارد جدید بسیار جامع است، سیستمها، تجهیزات و مراحل مورد نیاز برای انجام عملیاتهای ساحلی و دریایی و همچنین روشهای تدوین شده برای اجرای ایمن عملیات را پوشش می دهد".

استاندارد ایزو 29400 از طراحی و تجزیه و تحلیل اجزاء، تا پشتیبانی عملیات فعالیتهای مهمی مانند حمل و نقل و راه اندازی، تعمیر و تعویض قطعات، از رده خارج کردن و یا جابجایی مزارع بادی دریایی را پوشش می‌دهد.

این استاندارد برای مزارع بادی دریایی موجود و مزارع برنامه ریزی شده بسیار ارزشمند است و از طریق ایزو و یا سازمانهای عضو قابل خریداری است.


منبع: سایت ایزو

مترجم: فاطمه مزینانی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل