استاندارد شهرنشيني و بهداشت شهروندي

استانداردها در همه اجزای زندگی شهری  و مدیریت امور شهرها نقش مهمي دارند و  اگر رعايت نشوند حتما ميزان تهديدها بيشتر از فرصت ها خواهد شد.

اين روزها که ويروس کورونا  جهان را در مي نوردد و در ايران هم مهمان منحوس و ناخوانده شده است ، بايد استاندارد سفر ، حضور در جامعه و پايداري در خانه  بودن را رعايت کنيم تا بر اين ويروس منحوس غلبه هم بکنيم.

استاندارد بهداشت شهرنشيني اين است که ضمن صيانت از سلامت خود ؛ ميزان سرايت بيماري را هم کاهش دهيم و حتي به صفر برسانيم.

استانداردهاي شهرنشيني بايد رعايت شود با ويروس کورونا يا بي ويروس کورونا. هميشه در همه جا؛ از سفرها پرهيز کنيم و به همه مردم و قوم وخويش خود هم سلامتي را هديه دهيم.