اطلاعیه‌ی سازمان ملی استاندارد ایران

برمبنای مصوبه یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندراد مورخ 25/12/1381 کیک و کلوچه مشمول مقررات سازمان ملی استاندارد اجباری قرار گرفته است. استاندارد ملی ایران به شماره 2553 تحت عنوان کیک ویژگی‌ها و روش‌های آزمون بر مبنا یک هزار و ششصد و سیزدهمین اجلاسه‌ی کمیته ملی مربوطه مورخ 02/011/96 مورد اصلاح قرار گرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.

الزامات قانونی:

لذا کلیه‌ی تولیدکنندگان این فرآورده سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

همچنین واردات فرآورده‌های مشمول مقررات استاندراد اجباری پس از انقضای مهلت مقرر بر حسب ضرورت و اولویت باید منطبق با استاندارد ملی و یا استاندارد‌ها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان‌ها به ادارات‌کل استاندارد مراجعه نمایند.