اطلاعیه

برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 15/12/1371 انواع روغن‌های نباتی مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 143 تحت عنوان کره گیاهی ( مارگارین)- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون در یک هزار و ششصد و چهل و هفتمین اجلاسیه‌ی کمیته ملی مربوطه مورد اصلاح قرار گرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.