اعلام ابطال رشته پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف

به اطلاع می‌رساند فهرست استانداردهای باطل شده مصوب کمیته ملی دراجلاسیه 527 و  ادامه اجلاسیه526 رشته پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف به شرح زیر اعلام گردیده است:   

ردیف

شماره استانداردهای ملی ابطالی

عنوان استاندارد ملی ابطالی

شماره اجلاسیه و تاریخ

شماره استانداردهای ملی جایگزین

1

645

اندازه های پیراهن دوخته شده زنانه

527 و ادامه 526

21/4/99

استاندارد مذکور با منبع تحقیقات و تجربیات باطل شده و جایگزین ندارد

2

648

اندازه های شلوار دوخته شده زنانه

527 و ادامه 526

21/4/99

استاندارد مذکور با منبع  تحقیقات و تجربیات باطل شده و جایگزین ندارد

3

7220-2

ژئوتکستایل- اندازه گیری ضخامت تحت فشار معین - بخش دوم: اندازه گیری ضخامت یک لایهاز محصولات چندلایه - روش آزمون

527 و ادامه 526

21/4/99

منبع در سایت ایزو باطل شده و جایگزین ندارد