الزام نشانه‌گذاری خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی

توليد كنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه مي باشند؛ خرپاي تيرچه و تيرچه خرپايي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري مي باشد توليدكنندگان آن ها مطايق استاندارد ملي موظف به الصاق پلاك نشانه گذاري بر هر محموله مي باشند.

نشانه گذاري بايد شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشان تجاري توليدكننده؛

2- علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز؛

3- مشخصات فني تيرچه/خرپا كه شامل:

3-1 طول اسمي تيرچه/خرپا؛

3-2 ارتفاع اسمي تيرچه/خرپا؛

3-3 رده بتن؛

3-4 نوع و تعداد ميلگردهاي مصرفي به همراه نام توليدكننده آن­ها؛

3-5 نوع بلوك سقفي مجاز به مصرف؛

3-6 نوع كاربري (مسكوني، پاركينگ و ...) و ميزان بار مرده و زنده؛

3-7 عرض پاشنه تيرچه؛

3-8 فاصله محور تا محور تيرچه ها (متناسب با عرض بلوك مورد استفاده).