انتخاب واحد تولیدی نمونه

به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی می‌رساند، فرآیند انتخاب واحد تولیدی نمونه از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، راهنمای ورود به فرآیند مذکورکه درکارتابل واحد تولیدی با عنوان "ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه ایجاد شده است.

واحدهای تولیدی متقاضی شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه می‌توانند از طریق کارتابل اختصاصی خود در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد حداکثر تا 98/4/15 اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ فوق الذکر امکان ثبت اطلاعات توسط واحد تولیدی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد غیرفعال می شود.

گفتنی است در سال 1398 شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه فقط از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد است و به هیچ عنوان مکاتبات و مستندات دستی پذیرفته نخواهد شد.