انطباق بیش از هفتاد و هشت درصد فرآورده‌های واحدهای تولیدی در کردستان

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان از انطباق فرآورده‌های واحدهای تولیدی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی گفت: درشش ماهه‌ی اول سال جاری ،658 نمونه مربوط به فرآورده های واحدهای تولیدی استان در آزمایشگاه‌های اداره‌کل، آزمایشگاه همکار داخل استان و آزمایشگاه های همکار خارج استان پذیرش شده‌اند که بیش از هفتاد درصد از نمونه‌ها با استانداردهای ملی انطباق کامل داشته‌اند.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران آموزش به مدیران کنترل کیفیت و دانشجویان استان است که در این راستا چهار نفر از مدیران کنترل کیفیت، کارآموزی خود را در آزمایشگاه‌های اداره‌کل به مدت 35 نفر ساعت و شش نفر از دانشجویان نیز در 6 ماهه اول سال‌جاری واحد کارآموزی خود را در آزمایشگاه‌های اداره‌کل به مدت 1416 نفر ساعت گذرانده‌اند.