ایجاد پرونده الکترونیکی در کردستان

پرونده الکترونیک بر اساس بندهای روش اجرایی تمدید صلاحیت آزمایشگاه همکار، ایجاد شد.

با توجه به اهمیت حذف کاغذ در راستای مدیریت سبز و کنترل سیستماتیک آزمایشگاه های همکار، تشکیل پرونده الکترونیکی این آزمایشگاها و دریافت فایل اطلاعات و سوابق آزمایشگاه به صورت الکترونیکی در اولویت قرار گرفته است و نسخه کاغذی اطلاعات آزمایشگاه به تدریج و حداکثر تا شش ماه اول سال 1399 حذف خواهد شد.