بازرسی ۹۳ مورد تجهیز بازی در کردستان

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد کردستان خبر داد: در فروردین ماه سال جاری، تعداد ۹۳ مورد تجهیزبازی شش شهربازی در سنندج بازرسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و کودکان و نظارت بر ارتقاء امنیت تجهیزات تفریحی شهربازی‌های سرپوشیده سنندج بازرسی شهربازی‌های سطح شهر سنندج انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی از شش شهربازی‌ سرپوشیده سنندج با تعداد ۹۳ تجهیز بازی  بازرسی به عمل آمد.
مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به استانداردسازی این شهربازی‌ها اظهار داشت: تجهیزات بازی شهر بازی‌ها و پارک‌های بازی سرپوشیده و روباز  هر ساله قبل از اقدام به بهره برداری باید توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد بازرسی و گواهی ایمنی دریافت کنند.