برگزاری دوره‌ی آموزشی روشهای نوین بهبود و شناسایی فرآیند در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان:  دوره‌ی آموزشی" روشهای نوین بهبود و شناسایی فرآیند" با هدف آشنایی با کلیات مدیریت فرآیندهای سازمانی و روابط متقابل آن، شناخت مدل سازی، اتوماسیون، اجرا و کنترل روند فعالیتهای سازمان، شناسایی تکنیکها و ابزارهای پشتیبانی از طراحی، اجرا و مدیریت فرآیندهای سازمان برای کارکنان این اداره‌کل برگزار شد.

بر اساس این گزارش: شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با اهداف روش‌های نوین و بهبود و شناسایی فرآیند با مطالبی همچون، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، عوامل بحرانی BPM، عوامل پیش برنده تغییر فرآیندهای کسب و کار، چالش‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مدیریت فرآیند محور آشنا شدند.