برگزاری دوره آموزشی  عرضه مواد نفتی و اپراتورهای جایگاههای CNG در کردستان

دوره آموزشی  عرضه مواد نفتی و اپراتورهای جایگاههای CNG در کردستان، بهمن ماه سال جاری در اداره کل استاندارد کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در این دوره که برای کارگران جایگاه‌های عرضه مواد نفتی و اپراتورهای جایگاههای CNG برگزار شده بود، شرکت کنندگان با مفاهیمی چون، ایمنی و حوادث ناشی از کار، آشنایی با انواع آتش ها، روشها و وسایل اطفاء حریق، احتیاط های عمومی، وسایل حفاظت فردی(حفاظت پا،تنفسی،بدن و ...)، کمکهای اولیه امداد و نجات، شناسایی خطرات موجود در محل کار،برنامه ریزی جهت کاهش خطرات و برسی انواع سناریوهای ممکن در محل عرضه مواد نفتی و CNG، آشنایی با قوانین و استانداردهای مربوط به مجاری عرضه سوخت و  CNG، کارگاه عملی مهندسی حریق (نحوه روبرو  شدن با حریق و واکنش در شرایط اضطراری)، بررسی آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار در مجاری عرضه سوخت و CNG ، عوامل زیان آور محیط کار-ارگونومی و راههای پیشگیری از آن، مواد نفتی و CNG،  عوامل روانی محیط کار، روانشناسی برخرد با مراجعین به جایگاه ، آشنایی با علائم و تابلوهای هشدار دهنده، روش اجرای واکنش در شرایط اظطراری (اجرای مانور) و شرح وظایف اپراتورهاو کارگران جایگاههای عرضه مواد نفتی آشنا شدند.