برگزاری دوره های آموزشی آنلاین در پژوهشگاه استاندارد

برگزاری دوره های آموزشی(غیرحضوری: آنلاین) در حوزه های  HES-MS، انرژی، جوشکاری لوله‌های گاز، تخمین عدم قطعیت،مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در پژوهشگاه استاندارد

به اطلاع آزمایشگاه های همکار استان کردستان می رساند، دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به برگزاری د وره های آموزشی غیر حضوری (آنلاین) مرتبط با مباحـث HSE -MS ، مبانی و ممیزی مدیریت انرژی براساس 50001:2018، جوشکاری لوله های گاز، تخمین عدم قطعیت، مبانی و تشریح الزامات و ممیزی د اخلی ISO/IEC 17025:2017 ویژه آزمایشگاه های فعال کشور برای مردادماه سالجاری کرده است. متقاضیان می توانند  جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و هزینه های برگزاری دوره ها به سایت دفترآموز ش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه سازمان استاندارد به آدرس www.training.standard.ac.ir مراجعه نمایند.