اطلاعیه

استاندراد ملی ایران به شماره 363 تحت عنوان مایعات ترمز غیر نفتی – ویژگی‌ها و روش های
آزمون بر مبنای مصوبات هفتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد 05/12/1371 مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد مورد تجدید نظر قرا گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه الزامات قانونی آگهی می‌گردد.

الزامات قانونی:

 لذا کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات نیز در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان‌ها به ادارات کل استان‌ها مراجعه نمایند.
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران