تشکیل جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد در مخابرات کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پیرو تصویب پیشنهاد استاندارد کردستان در کمیته برنامه‌ریزی سازمان ملی استاندارد جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی  با عنوان «. راهنماي طراحي سامانه ارتباطي فيبر نوري- قسمت3: محاسبه پاشندگي حالت قطبش پيوند » بر اساس منبع "IEC/TR 61282-3: 2006" در آذر ماه سال جاری، جلسه مشترک با حضور کارشناسان شرکت مخابرات کردستان در زمینه‌های مختلف ، اساتید دانشگاه کردستان، در محل سالن جلسات شرکت مخابرات کردستان برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه مطالبی همچون شرح جایگاه تدوین و استانداردنویسی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مبحث تدوین  و روش اجرای آن در سازمان ملی استاندارد ، نیاز به مشارکت و همفکری اشخاص حقوقی و حقیقی ذینفع و ذیحق، مراحل انجام تدوین از پیشنهاد تا تصویب و اخذ شماره ملی و شیوه استانداردنویسی از لحاظ فنی و نگارشی تبیین شد. بند هدف و دامنه کاربرد مورد بررسی قرار گرفت.