تعلیق و ابطال ۱۲۷ پروانه استاندارد در کردستان‌

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: با توجه به لزوم نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی استان و در راستای نظارت مستمر توسط کارشناسان استاندارد ، متاسفانه در سال ۹۸، تعداد ۱۲۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد به دلیل نداشتن کیفیت لازم  تعلیق و یا ابطال شد.
بر اساس این گزارش: از این تعداد ۶۲ پروانه به علت عدم رعایت کیفیت و یا به علت عدم تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی، تعلیق شد که تعدادی از آنها پس از رفع نواقص و انطباق با معیارهای استاندارد رفع تعلیق شده و ۶۵ پروانه به دلیل  پیگیری نکردن رفع نواقص، رعایت نکردن الزامات کیفیت و استاندارد و یا  تولید نکردن و تعطیلی کامل واحد، ابطال شد.