تعیین مهلت یک روزه در فرایند انتخاب واحد نمونه

به اطلاع می‌رساند نظر به درخواست برخی واحدهای تولیدی که در فرایند انتخاب واحد نمونه ثبت درخواست را به درستی انجام نداده اند، واحدهای تولیدی فقط در روز یک شنبه مورخ 99/5/5 می توانند با مراجعه به کارتابل خود، در قسمت درخواستها/ ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه نسبت به تکمیل فرم، بارگذاری مستندات و تایید نهایی اقدام نمایند.