تقدیر استاندار کردستان از فرماندار سقز

استاندار کردستان برای ترویج فرهنگ استاندارد توسط فرماندار سقز و حمایت هایش از اداره استاندارد جهت اجرای استانداردها برای سازگاری، امنیت و کیفیت در جامعه تقدیر کرد.

 

لوح سپاس کریمیان که توسط مرادنیا، استاندار و یزدانی مدیرکل استاندارد کردستان امضا شده بود توسط کارشناس استاندارد در شهرستان سقز اعطا شد.

 

کریمیان، فرماندار سقز خطاب به زرافشان گفت: باید تلاش کنیم تا مردم،  از ضرورت و اهمیت استاندارد در جامعه، شناخت بهتر و بیشتری داشته باشند.

 

تلاش برای استاندارد سازی شهرهای بازی شهر و روستا و آسانسورها از اقدامات اخیر اداره استاندارد سقز بوده است.