تقدیر خودروسازان از رییس سازمان ملی استاندارد ایران

جمعی از خودروسازان و صنایع وابسته در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از عملکرد شایسته و به موقع  نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی کردند.

در بخشی از متن این نامه آمده است؛

جناب آقای دکتر جهانگیری 

معاون اول محترم رئیس جمهور

خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران با بررسی های کارشناسانه و اخذ تصمیمات هوشمندانه نه تنها موجب خنثی نمودن تحریم ها شده و متناسب با شرایط و پتانسیل های موجود در داخل کشور و کشورهای همکار تجاری موجبات  بهبود شرایط تولید را فراهم داشته که این موضوع در آینده نزدیک باعث رونق و جهش تولید و متعاقباً حفظ نیروی انسانی شاغل و حتی جذب نیروی کار جدید در صنایع خودروسازی کشور خواهد شد. 

لذا بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر شرکت‌های خودروساز را از ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، مدیران ارزشمند و همکاران محترم آن سازمان اعلام می نماید.