تنفس هوایی پاک‌تر به مدد استاندارد EN ۱۳۲۷۴-۷:۲۰۱۹

آلودگی هوا یک مشکل جدی در بسیاری از نقاط جهان است. خوشبختانه، استانداردها می توانند به کاهش اثر آن بر سلامت، کمک کنند و این موضوعی است که اخیراً مورد تائید استاندارد EN قرار گرفته است. استاندارد EN 13274-7:2019 با عنوان دستگاه‌های محافظ تنفسی- روش های آزمون- بخش 7: تعیین نفوذ فیلتر ذرات، رویه تعیین فیلتر نفوذ ذرات را برای دستگاه های محافظ تنفسی مشخص می کند. این استاندارد، بخش هفتم از مجموعه EN 13274 است که روش های آزمون مرتبط با دستگاه های محافظ تنفسی مورد استفاده در اروپا را ارائه می کند.

به طور خاص، استاندارد EN 132747-7 الزامات دو آزمون افشانه را ارائه می کند که خصوصیات فیلتر نفوذ دستگاه های محافظ تنفسی هوای استنشاق شده از یک محیط خطرناک را ارزیابی می نمایند. این مدرک روش های آزمون موجود را که پیشتر در صنعت استفاده می شد، به روزآوری کرده و جنبه های خاصی از آن را بهبود بخشیده و هدف از آن تبدیل شدن به مرجعی برای تمامی استانداردهای عملکرد دستگاه های محافظ تنفسی است.    

اهمیت این استاندارد در این است که روش مناسبی برای تعیین کمیت مقداری است که دستگاه های محافظت تنفسی خطرات ناشی از ذرات معلق در هوا را کاهش داده و درنتیجه از کاربر در یک محیط خطرناک محافظت می کنند.

از آنجا که این استاندارد تضمین می کند که افرادی که دستگاه های محافظ تنفسی را می پوشند می توانند هوای تصفیه شده را تنفس کنند، به آنها اجازه می دهد تا فعالیت های خود را بدون نگرانی نسبت به اثرات جانبی احتمالی ادامه دهند. این اثرات می توانند کوتاه مدت باشند؛ همچون سرفه، خس خس، آسم و رینیت (ورم مخاط بینی) یا بلند مدت همچون سرطان سینه یا بیماری مزمن انسدادی ریه.

این استاندارد به همراه دیگر استانداردهای مجموعه EN 13724-7 توسط CEN/TC 79 تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده سازمان استاندارد آلمان (DIN) می باشد.

ترجمه:  پریسا فقیهی - دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل

منبع: CEN – August 2019