جایگاههای عرضه سوخت سروآباد استاندارد است

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، تورج احمدی زاد مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان سروآباد گفت: در گشت مشترک بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت بنزین، نفت گاز،CNG  این شهرستان که با حضور نمایندگان استاندارد، فرمانداری، صمت و شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت گرفت، عملکرد جایگاهها از نظر ابعاد مختلف به ویژه استاندارد سازی جایگاههای CNG بررسی شد که خوشبختانه هیچگونه عدم انطباقی با استاندارد دیده نشد.