جلسه‌ی همکاری مشترک استاندارد و شرکت شهرک‌ها در کرستان

در راستای کمک به واحدهای تولیدی  شهرک‌های صنعتی مستقر در سنندج، جلسه‌ی همکاری مشترک استاندارد و شرکت شهرک‌ها در استاندارد تشکیل شد‌.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان: در این جلسه ضمن اظهار این مطلب از سوی مدیران دو دستگاه که همکاری‌های دوجانبه استاندارد و شرکت شهرک‌ها می توانند به واحدهای تولیدی در راستای استانداردسازی و تداوم کیفیت و تولید کمک کند، مقرر شد مشاورانی از جانب شرکت شهرک‌های صنعتی جهت تسریع در استانداردسازی به واحدهای تولیدی معرفی شوند و لیست واحدهای فاقد استاندارد مستقر در شهرک‌های صنعتی جهت الزام به اخذ پروانه استاندارد به شرکت شهرک‌ها ارائه گردد.