خلاصه استاندارد ملی لنت ترمز

استاندارد ملی 586 مربوط به لنت ترمز نخستین بار در سال 1364تدوین شد. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای لنت ترمز شامل ضرایب اصطکاک، سایش، رواداریهای ابعادی و تاثیر گرما  می باشد.

 لنت ترمز وسیله ای است که باعث توقف و یا کاهش سرعت دوران چرخها در خودروها می شود، که شامل انواع لنتهای فلزی و نیمه فلزی و کم فلز و ارگانیک می باشد و بهترین نوع آن ارگانیک می باشد. بر اساس ضوابط سازمان حفاظت از محیط زیست استفاده از انواع آزبست در هر یک از گروههای لنت ممنوع می باشد.

لنت‌های ترمز استاندارد باید فاقد عیوبی از قبیل ترک خوردگی، کنده شدگی، ناهمواری، بادکردگی، پوسته شدگی، غیریکنواختی در توزیع مواد یا سایر عیوب موثر در نصب، طول عمر و عملکرد لنت ترمز باشند.

بر روی بسته بندی لنت ترمز و بر پشت لنت ترمز به طور واضح باید نام سازنده و یا علامت تجاری، کد ردیابی، شماره فنی و نام خودرویی که می تواند از آن استفاده نماید علامت گذاری گردد. علامت گذاری لنت ترمز باید به گونه ای باشد که پس از پایان عمر مفید لنت، نام تولید کننده و کد ردیابی آن قابل شناسایی باشد.

در هنگام خرید این فرآورده علامت استاندارد و کد ده رقمی استاندارد بر روی بسته بندی باید مورد توجه مشتری قرار گیرد. با ارسال کد ده رقمی استاندارد درج شده در زیر علامت استاندارد بر روی بسته های فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 می‌توان از معتبر بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد آن محصول اطمینان حاصل نمود. مصرف کنندگان این کالا می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق سامانه تلفنی1517 ثبت و پیگیری نمایند.