صدور و تمدید ۱۴۷ گواهینامه مدیران کنترل کیفیت در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در سال ۹۸، به منظور نظارت بر تولیدات استان و اعتبار دهی مجدد به پروانه های کاربرد علامت استاندارد واجد شرایط بر اساس تولید با کیفیت و استاندارد در استان و استمرار در چرخش چرخه تولید استان  تعداد ۸۷ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت صادر و ۶۰ پروانه تمدید شد.