عملکرد پمپ‌های توزیع سوخت مایع چگونه است

1-در جایگاهها، سوخت از داخل مخزن توسط شناور و لوله به پمپ (تلمبه) منتقل می‌شود

 2- پمپ ها از دو قسمت اصلی، بخش تحتانی شامل قسمت های مکانیکی،شمارنده مکانیکی (سیستم میترینگ) و بخش فوقانی شامل قسمت هوشمند: کارتخوان،‌ شمارش گر دیجیتالی و ...  تشکیل می شود.

نحوه عملکرد پمپ(تلمبه)

الف-پس از قراردادن کارت سوخت در بخش هوشمند و بازخوانی اطلاعات کارت،امکان سوخت گیری فراهم می شود؛

ب-سوخت از طریق لوله ها به سیستم میترینگ(در بخش تحتانی) هدایت و پس از اندازه گیری حجم سوخت توسط پیمانه گر از طریق شیلنگ به سر نازل و از آنجا به باک خودرو منتقل می گردد.

لازم به توضیح است که در صورت خروج سوخت از سیستم میترینگ پمپ، در مسیر لوله به شیلنگ یک شیر برقی یکطرفه وجود دارد که از بازگشت سوخت به پیمانه گر و مخزن جلوگیری می کند. بنابراین به هیچ عنوان امکان برگشت سوخت به مخزن وجود ندارد. عملکرد تمام پمپ‌های داخلی و خارجی موجود در پمپ بنزین‌ها براساس توضیحات ارایه شده می باشد.