محمد صابري: استانداردها سلامت اقتصادی را تضمین می کنند استانداردها زبان مشترک تولید خوب و تجارت و بازرگانی موفق هستند و سلامت اقتصادی جامعه و افراد را هم تضمین می ‌کنند.
توسعه استاندارد همخوانی کاملی با شعار سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال و جهش اقتصادی دارد و به هوشمند شدن اقتصاد و تجارت هم کمک خواهد کرد.
هدف از تدوین و اعمال استانداردها این است که به جامعه و شهروندان اطمینان دهیم آنچه به کار می گیرند یا مصرف می کنند ، سالم و ایمن است.
هم سنجی تلاش کشورها در این عرصه نشان می دهد استانداردها باید از سطح ملی عبور کنند و به سطح جهانی برسند و ما هم باید از سطح استاندارد ملی عبور کنیم و به استانداردهای جهانی برسیم که نشان استاندارد حلال  و توسعه تجارت الکترونیک و موضوعات مرتبط با مجموعه های دانش بنیان از این موارد است.