مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون در دوران کرونا برای تصمیم ستاد تدابیر ویژه

نظر به ایجاد شرایط فورس ماژور در تعطیلی واحدهای تولیدی موضوع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و تاثیر آن بر تعطیلی واحدهای تولیدی، بدینوسیله به اطلاع میرساند، در راستای رهنمود ریاست محترم سازمان در مورخ 13/ 12/ 1398 و بر اساس مصوبه هفتاد و سومین جلسه شورای مدیران معاونت نظارت بر اجرای استاندارد در مورخ ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۹، مقرر شد:

«در مورد واحدهای تولیدی که به دلیل تعطیلی یا عدم تولید، پروانه کاربرد علامت استاندارد آنها مشمول تعلیق یا ابطال مطابق روش اجرایی صدور میگردد، در صورتیکه زمان تعلیق یا ابطال پروانه ها در بازه اول اسفند ۹۸ لغایت پایان فروردین ۹۹ قرار میگیرد، کمیته تعلیق یا ابطال حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق افتاده و ماههای اردیبهشت و خرداد ۹۹ به ترتیب بجای ماههای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ ملاک محاسبه تعلیق یا ابطال قرار گیرد. برای واحدهای تولیدی که مستند به دستور ستاد ملی یا استانی کرونا مجاز به فعالیت بعد از فروردین ۹۹ نشده اند، مهلت کمیته تعلیق یا ابطال حاصل از عدم فعالیت به همان نسبت بعد از خرداد ۹۹ قابل افزایش است»