نازلهای سوخت مایع شهرستان دیواندره زیر ذره بین استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اهمیت سنجش کیفیت و کمیت سوختهای مایع در جایگاه‌های سوخت، در گشت مشترکی با حضور نمایندگان شرکت نفت، اداره صنعت معدن تجارت و استاندارد کلیه‌ی جایگاه‌های سوخت مایع بازرسی شده و کیفیت و کمیت عرضه سوخت نازلها مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.