نخستین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای تشخیص طبی صادر شد

نخستین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس الزامات استاندارد بین المللی   INSO/ISO 15189  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صادر شد.

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، پس از ارسال مدارک و مستندات آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند در تاریخ 25 فروردین، گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس الزامات استاندارد INSO/ISO 15189  در زمینه بیوشیمی ، هورمون شناسی، میکروب شناسی ، انعقاد ، هماتولوژی ، مولکولی ، ژنتیک ، پاتولوژی برای این آزمایشگاه صادر شد.