ویژگی فنی جدید ایزو در زمینه تغییرات اقلیمی هوشمند برای جوامع و دولت های محلی

خشکسالی، سیلاب ها، بالا آمدن سطح دریا و تغییرات آب و هوایی شدید همگی از جمله تاثیرات تغییرات اقلیمی هستند که تمام جوامع دنیا آنها را تجربه کرده اند. این بلایا حیات، دارائی ها، رفاه اقتصادی و زیست بوم ها را تهدید می کنند. راهنمای جدید ایزو به جوامع محلی و دولت ها برای آمادگی در مقابله با چنین تهدیداتی کمک خواهد کرد.

ویژگی فنی جدید ایزو، ISO/TS 14092:2020، سازگاری با تغییرات اقلیمی - الزامات و راهنمای برنامه ریزی سازگاری برای دولت ها و جوامع محلی، در اقدامات اساسی برای ایجاد یک جامعه ایمن، با امنیت اجتماعی و اقتصادی و پایدار که نسبت به تاثیرات کنونی و آینده تغییرات اقلیمی مقاوم باشد، کمک خواهد کرد.

طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با عنوان خطرات جهانی 2020، تمام پنج تهدید اصلی که در حال حاضر جهان با آن مواجه است، مرتبط با بحران اقلیمی هستند. براساس نظرسنجی WEF، تغییرات شدید آب و هوایی، کاهش چشمگیر تنوع زیستی و عدم توانایی در توقف گرمایش زمین بزرگترین تهدیدهایی هستند که تصمیم گیرندگان بسیاری با آن مواجه اند.

این ویژگی فنی جدید تصدیق می کند که اثرات تغییرات اقلیمی به طور گسترده ای منطقه به منطقه متفاوت است و مستقیماً بر دولت های محلی از جمله خدمات عمومی آن ها و ایمنی و امنیت افراد تحت حوزه قضایی آنها تاثیر می گذارد. همچنین بر مبنای آسیب پذیری، تاثیرات و ارزیابی ریسک، از دولت های محلی در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی حمایت می کند.

خانم Sara Jane Snook، رییس گروه کارشناسان تدوین کننده راهنمای جدید، اظهار داشت: "آمادگی برای تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و برنامه ریزی برای سازگاری با آن در سطوح دولت ها و جوامع محلی ضروری است."

او اضافه کرد: " فرآیند مرحله به مرحله ای که در ویژگی فنی ISO/TS 14092 ارائه شده، متناسب کردن طرح سازگاری محلی را با شرایط اقلیمی، زیست محیطی و اجتماعی میسی می کند. همچنین این ویژگی فنی جدید با ترویج اقدامات مناسب اقلیمی فعلی و آتی، باعث ایجاد برنامه سازگاری موثر و قابل اجرا می شود."

همچنین این ویژگی فنی جدید ایزو دلیل و چگونگی ایجاد یک ساختار حاکمیتی مناسب، عناصر برنامه ریزی سازگار و فرآیند های اجرای آن را توصیف می کند. جزئیات این ویژگی فنی شامل ایجاد یک گروه تسهیل کننده برای ارزیابی ریسک و ایجاد یک برنامه موثر، نظارت بر پیشرفت برنامه سازگاری و ارزیابی دستاوردهای آن با هدف بهبود مداوم برنامه است.

ویژگی فنی ISO/TS 14092 توسط کمیته فنی ISO/TC 207/SC 7، مدیریت زیست محیطی، مدیریت گازهای گلخانه ای و فعالیت های مربوطه، تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده کانادا است.

 

منبع: سایت ایزو

مترجم: میلاد صادق نژادی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل