کسب بیشترین میزان رضایتبخشی بخش خصوصی توسط سازمان ملی استاندارد

در راستای اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کار(فصلی) و طرح شامخ کل اقتصاد و صنعت (ماهانه) و بر اساس نتایج دومین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال  توسط اتاق کار در 1398، 1600 فعال اقتصادی از مجموع سه اتاق بازرگانی، تعاون، و اصناف ایران، عملکرد 44 دستگاه اجرایی و نهاد (18 دستگاه اصلی، 23 دستگاه فرعی و 3 اتاق) را مورد ارزیابی قرار دادند.

 

بر اساس این گزارش، سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به چهار معیار سهولت در فرآیندهای اداری وسرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارایه خدمات، بیشترین رضایت مردمی را توسط  فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این ارزیابی، از عملکرد کسب کرده است.

 

امید است نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال عملکرد خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاه های اجرایی برای کسب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بین المللی کشور عزیزمان ایران، موجبات دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و انجام کسب و کار در کشور را فراهم آورد.