برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با استاندارد ۲۶۰۰۰ در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان، با هدف آشنایی کارکنان‌ استاندارد کردستان با استاندارد مسئولیت اجتماعی دوره‌ی آموزشی آشنایی با استاندارد ۲۶۰۰۰ در اداره‌کل استاندارد کردستان برای اولین بار در سطح استان‌ها برگزار شد. بر اساس این گزارش مطالب ارائه شده در این دوره شامل دامنه‌ی راهنمایی برای کلیه سازمان‌ها، درک مسئولیت اجتماعی، ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و توسعه‌ی پایدار، یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی در سرتاسر سازمان و بازنگری و بهبود اقدامات و رویه‌های سازمان مرتبط با مسئولیت اجتماعی بود.