معرفی کد مشخصه انواع سیم و کابل

انواع سیم و کابل های تحت پوشش استاندارد ملی ایران شماره 607-1 با عنوان « سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا وخود V 750/450 قسمت 1- الزامات عمومی »  که با دو رقم مشخص می‌شوند:

رقم اول نشان دهنده گروه اصلی سیم و کابل و رقم دوم معرف نوع بخصوص سیم و کابل در گروه اصلی می‌باشد

 

انواع و طبقه بندی‌ها به شرح زیر است :

0   سیم ها برای سیم كشی نصب ثابت

01-  سیم با هادی غیرقابل انعطاف برای مصارف –عمومی  01 (607)

02- سیم با هادی قابل انعطاف برای مصارف –عمومی 02 (607)

05- سیم با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی – برای دمای هادی C° 70، ‌05 (607)

06- سیم با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی - داخلی برای دمای هادی C° 70، ‌05 (607)

07- سیم با هادی تک مفتوای برای سیم‌کشی داخلی - برای دمای هادی C° 90، ‌07 (607)

08- سیم با هادی قابل انعطاف برای سیم‌کشی داخلی - برای دمای هادی C° 70، ‌08 (607)

1  كابل ها برای سیم كشی نصب ثابت

10- کابل سبک با روکش پلی وینیل کلراید 10 (607)

كابل های قابل انعطاف بدون روكش ) بندهای (برای كاربردهای سبک

41- بند تخت با انعطاف پذیری بالا 41 (607)

43- بند برای زنجیر‌های (ریسه) تزئینی 43 (607)

 كابل های قابل انعطاف برای مصارف عمومی

52-کابل بند قابل انعطاف سبک با روکش پلی وینیل کلراید 52 (607)

53- کابل بند قابل انعطاف معموای با روکش پلی وینیل کلراید 53 (607)

4   كابل‌های قابل انعطاف برای مصارف خاص

 71c کابل‌های  بالابر و کابل‌های اتصالات متحرک گرد با روکش پلی وینیل کلراید  71c (607)

71f کابل های بالابر و کابل های اتصالات  متحرک تخت با روکش پلی وینیل کلراید   71f (607)